بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی
فایل کامل بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

فهرست مطالبچکیدهفصل یکم : مقدمه پژوهش1-1- عنوان تحقیق: …………………………. 11-2- مقدمه ……………………………….. 11-3- بیان مساله: ………………………….. 21-4- اهمیت و ضرورت پژوهش …………………… 71-5-‌ اهداف پژوهش: …………………………. 9الف- هدف كلی: …………………………….. 9ب – اهداف جزئی:……………………………. 91-6- پرسشهای پژوهش: ………………………. 9الف- اصلی:………………………………… 9ب- فرعی:………………………………….. 91-7-‌ متغیرهای پژوهش: ………………………. 10متغیر پیش بین:…………………………….. 10 متغیر ملاك:……………………………….. 10متغیر تعدیل كننده …………………………. 10متغیر كنترل ………………………………. 101-8-‌ تعاریف علمی واژه ها:…………………… 101-9- تعاریف عملیاتی واژه ها: ……………….. 14فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهشمقدمــه…………………………………… 16الف- بررسی نظریه‌ها…………………………. 192-1- ارتباطات……………………………… 192-1-1- اهمیت ارتباطات………………………. 192-1-2- تعاریف ارتباطات……………………… 222-1-3- فرآیند ارتباط……………………….. 262-1-3-1- منبع …………………………….. 262-1-3-2- رمزگذاری………………………….. 272-1-3-3- وسیله…………………………….. 272-1-3-4- رمزگشایی………………………….. 282-1-3-5- دریافت کننده………………………. 282-1-3-6- بازخورد…………………………… 292-1-4- مسیر ارتباطات……………………….. 292-1-4-1- ارتباطات عمودی…………………….. 29الف- مسیر رو به پایین………………………. 29ب- ارتباطات رو به بالا………………………. 302-1-4-2- ارتباطات در سطح افقی……………….. 312-1-5- مدل ارتباطات………………………… 322-1-6- اصول ارتباطات……………………….. 352-1-7- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت 382-1-7-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات:…….. 382-1-7-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات…………. 402-1-7-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات………. 402-1-7-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات…………… 412-1-7-5- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات 412-1-8- اثربخشی در ارتباطات میان فردی ………… 422-1-9- ویژگی‌های اثربخشی…………………….. 432-1-9-1- گشودگی……………………………. 432-1-9-2- همدلی…………………………….. 452-1-9-3- حمایتگری………………………….. 462-1-9-4- مثبت گرایی………………………… 462-1-9-5- تساوی…………………………….. 472-1-9-6- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»… 472-1-10- موانع ارتباطی ……………………… 482-2- قدرت ………………………………… 612-2-1- اهمیت قدرت………………………….. 612-2-2- تعاریف قدرت…………………………. 622-2-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان ……………. 652-2-3-1- قدرت در سطح عمودی………………….. 652-2-3-1-1- منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان…. 662-2-3-1-2- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان…. 692-2-3-1-3- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان… 692-2-3-2 – قدرت در سطح افقی………………….. 712-2-4- روابط قدرت………………………….. 722-2-4-1- رابطه صف و ستاد…………………… 732-2-4-2- تشكیل دسته‌ها و ائتلاف……………….. 742-2-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون… 752-2-6- انواع رویكردها به قدرت ………………. 772-2-6-1- راسل و قدرت:………………………. 782-2-6-2- هیكس، گولت و قدرت: ………………… 792-2-6-3- گالبرایت و قدرت: ………………….. 812-2-6-4- اتزیونی و قدرت:……………………. 83ب- پیشینه پژوهشهای انجام شده ……………….. 852-3- پژوهش‌های پیرامون ارتباطات سازمانی……….. 852-3-1- پژوهش‌‌های انجام شده در داخل كشور:………. 852-3-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج از كشور:……. 892-4- پژوهشهای پیرامون منابع قدرت ……………. 992-4-1- پژوهش‌های انجام شده در داخل كشور………. 992-4-2- پژوهش‌های انجام شده و در خارج از كشور… 108نتیجه گیری کلی …………………………… 121فصل سوم: روش پژوهش3-1- جامعه آماری………………………….. 1233-2- گروه نمونه ………………………….. 1233-3- روش و طرح نمونه‌برداری…………………. 1243-4- حجم نمونه……………………………. 1243-5- ابزار گردآوری داده‌ها………………….. 1253-5-1- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی……. 1263-5-2- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»… 1273-6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه………….. 1283-6-1- روایی……………………………… 1283-6-2- اعتبار…………………………….. 1283-7- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها-………… 1313-8- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……. 131فصل چهارم : یافته‌های پژوهشمقدمــه………………………………….. 133تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس: 1344-1- توصیف داده‌ها:………………………… 1354-1-1- توصیف مولفه های منابع قدرت:………….. 135توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران:……. 1384-1-2- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی.. 1264-1-3- توصیف سایر داده‌ها…………………… 1544-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات………. 1584-2-1- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی ……… 158فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش……………… 1785-2- محدودیت‌های پژوهش …………………….. 1915-3- پیشنهادها……………………………. 1925-3-1- پیشنهاد به برنامه‌ریزان:……………… 1925-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران :………………. 193فهرست جداولعنوان صفحهجدول 2-1: منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان… 70جدول 2-2- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی 92جدول شماره 2-2-: مقایسه شایستگی‌های مورد نیاز مدیران و كارآموزان تربیت بدنی……………………………….. 96جدول شماره 2-3- مقایسه شایستگی‌های مدیران باشگاه‌های ورزشی 97جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای 126جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای 127جدول 3-3 : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت. 127جدول 4-1-1- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش 135جدول 4-1-2- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار 136جدول 4-1-3- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون 136جدول 4-1-4- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص 137جدول 4-1-5- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت 138جدول 4-1-6- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی 139جدول 4-1-7- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش.. 141جدول 4-1-8- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار.. 142جدول 4-1-9- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون.. 143جدول 4-1-10- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت 144جدول 4-1-11- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص.. 145جدول 4-1-12- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش 146جدول 4-1-13- میانگین و انحراف معیار بازخورد….. 147جدول 4-1-14- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی 147جدول 4-1-15- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی 148جدول 4-1-16- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش… 149جدول 4-1-17- جدول توزیع فراوانی بازخور………. 150جدول 4-1-18 جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی 151جدول 4-1-19- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی 152جدول 4-1-20 جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب 153جدول 4-1-21- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی….. 154جدول 4-1-22 میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت… 155جدول 4-1-23- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت 156جدول 4-1-24- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی….. 156جدول 4-2-1- ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی………………………………….. 158جدول 4-2-2- ضریب همبستگی بین منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی………………………………….. 159جدول 4-2-3- ضریب همبستگی بین منبع قدرت مرجعیت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی160جدول 4-2-4- ضریب همبستگی بین منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات………………………………………… 160جدول 4-2-5- ضریب همبستگی بین منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی………………………………….. 161جدول 4-2-6- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت پاداش به تفکیک رشته تحصیلی162جدول 4-2-7- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت اجبار به تفکیک رشته تحصیلی………………………………. 163جدول 4-2-8- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت قانون به تفکیک رشته تحصیلی164جدول 4-2-9- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت مرجعیت به تفکیک رشته تحصیلی164جدول 4-2-10- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت تخصص به تفکیک رشته تحصیلی165جدول 4-2-11 – ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سابقه مدیریت 168جدول 4-2-12- ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سنوات خدمت 170جدول 4-2-13- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه یک………………………………………. 171جدول 4-2-14- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه دو ……………………………………… 172جدول 4-2-15- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه سه………………………………………. 173جدول 4-2-16- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه چهار…………………………………….. 174جدول 4-2-17- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه پنج …………………………………….. 175جدول 4-2-18- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه شش………………………………………. 176جدول 4-2-19- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه هفت……………………………………… 177فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار 4-1-1- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی.. 139نمودار 4-1-2- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش….. 141نمودار 4-1-3 نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار…… 142نمودار 4-1-4- نمودار میله ای منبع قدرت قانون…. 143نمودار 4-1-5- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت … 144نمودار 4-1-6- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص…… 145نمودار 4-1-7- نمودار میله‌ای‌ارتباطات اثربخش…… 149نمودار 4-1-8- نمودار میله‌‌ای بازخور………….. 150نمودار 4-1-9- نمودار میله‌ای‌تعدد کانالهای ارتباطی 151نمودار 4-1-10- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی 152نمودار 4-1-11- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب. 153نمودار 4-1-12- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی…….. 154نمودار 4-1-13- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی…….. 157پیوستهاعنوان1- پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی2- پرسشنامه منابع قدرت3- معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی4- محاسبات آماری

 • درس پژوهی علوم سوم دبستان منابع انرژی

  درس فایل کامل درس پژوهی علوم سوم دبستان منابع انرژی به همراه لینک دانلود دانلود فایل درس پژوهی علوم سوم دبستان منابع انرژیتعداد صفحات:25فرمت فایل:وردچکیدهآدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و…

 • پلان آماده اتوکد-طرح 92

  پلان آماده اتوکد فایل کامل پلان آماده اتوکد-طرح 92 به همراه لینک دانلود دانلود فایل پلان آماده اتوکد-طرح 92پلان آماده اتوکد-پلان ساختمان یک طبقههمراه با تمام جزییات اجرایی

 • سكه شناسي يكي از شاخص هاي شناسايي ميراث فرهنگي ملل مختلف

  سكه شناسي فایل کامل سكه شناسي يكي از شاخص هاي شناسايي ميراث فرهنگي ملل مختلف به همراه لینک دانلود دانلود فایل بخشی از متن اصلی : مقدمهسكه شناسي بخشي از تاريخ هنر هر دوران پژوهشگران توانسته اند با استفاده از…

 • اصول چراغ راهنمایی

  چراغ فایل کامل اصول چراغ راهنمایی به همراه لینک دانلود دانلود فایل عنوان مقاله: اصول چراغ راهنماییقالب فایل: WORDفهرست مطالب:بخش اول: فاز گردش به چپ چراغ1- اصول نصب2- فاز گردش به چپ منحصراً حفاظت شده3- فاز گردش به چپ حفاظت…

 • شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی

  لایه مرز حوضه های آبریز اصلی فایل کامل شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی به همراه لینک دانلود دانلود فایل شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبیحوضه آبریز رودخانه های بلوچستان جنوبی، یکی از زیرحوضه های حوضه…