تحقيق الگوهاي پيوند گراي استدلال اجتماعي و رفتار اجتماعي

تحقيق علوم اجتماعي
فایل کامل تحقيق الگوهاي پيوند گراي استدلال اجتماعي و رفتار اجتماعي به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

جدول مطالبدرك شخصي و اطلاعات موجود در زمينه احساس و درك1- درك كردن مردم، مكانيسم وابستگيPaul Thagard & Zira kunda2- تلاشي پويا براي ساخت معني، نوعي فعاليت تعاملي و مدل رقابتي درك اجتماعيStephen J. Read & Lynn C. Millerتصور قالبي و دسته بندي اجتماعي3- محرك هاي شكل گيري برداشت هاي گروهي: ساخت مدلي از يادگيري مقوله‌هاي شكل گرفته بر پاية رفتارهاي اجتماعي .Yoshihisakashima, Jodie woolcock & Deborah king4-درك ضروري و تصور قالبي: شبيه سازي با استفاده از مثالهاي ارائه شده در يك شبكة پيوند گراي رارتجاعي.Eliot R. sinith & Jamie decosterاستدلال هاي غير ضروري5-يك دستگاه پيوندگرا در زمينة انساد غير ضروريFicnik van overwalle & Dirk von Rooyشخصيت و رفتار6-شخصيت شامل يك شبكة فعاليتي پايدار حاصل از رفتاهرا يشناختي- عاطفي مي‌باشد.الگوهاي شخصيتي تغييرات رفتاري از ساختار پايدار شخصيتي بوجود مي آيد.Yuichi Shoda & walter mischelديدگاه ها و عقايد7-ميله هماهنگ كاهش ناهماهنگيthomas R.Shultz & mark R. lepper8-در زمينة يكپارچگي موارد علمي و اجتماعي: مشاهده (بررسي)، مدل سازي و ترفيع دادن هماهنگي تبييني استدلال.Micheal Ronney & patricia schankنفوذ اجتماعي و عملكرد متقابل گروهي9-در رمينة روانشانسي اجتماعي: و شبكه عصبي، مدل هايي از نيروهاي درون فردي10-ديدگاهها، عقايد و ساير مطالب موجود در اين زمينه: اظهارات ارائه شده در زمينة سيستم هاي سازماندهي شدة فردي.Richard Eiser, mark J.A. claessen, Janathan J.مقدمه stephen J. Read & lynn corol millerمدل هاي شبكة عصبي كه مدل هاي پيوند گرا نيز ناميده مي شوند به نظر مي رسد كه نشان دهندة يك تغيير الگويي در روانشناسي شناختي، علم شناخت و هوش مصنوعي مي باشند. اين مدل ها ايدة ما را كه تصور مي كنيم ذهن همانند يكگ كامپيوتر عمل مي كند به كل تغيير مي دهد و در عوض مدل هاي مغزي بسياري در زمينة عملكرد ذهن در اختيار ما قرار مي دهد كه اين مدل ها نشان مي دهند كه احتمالاً مي توان مدل‌هاي بسيار خوبي از عملكرد شناختي را از طريق عصب هاي ساده نظير واحدهاي عصبي تهيه نمود. اين بدان معنا مي باشد كه ما مي توانيم مدل هايي از ذهن را كه از واحدهاي عملكردي مشابه به واحدهاي فيزيكي تشكيل شده است تهيه نمائيم كه نشان دهندة يك مغز واقعي مي باشد.اين ديدگاه سبب به وجود آمدن يك بينش جديد در زمينة عملكرد ذهن و عملكرد متقابل آن در برابر محيط گرديد.

 • بررسی شركتهاي چند مليتي

  تحقيق صنايع فایل کامل بررسی شركتهاي چند مليتي به همراه لینک دانلود دانلود فایل بخش اول کلیات: پدیده موسوم به شرکتهای چند ملیتی در چند سال اخیر اذهان را به خود جلب کرده است با توسعه مراودات بازرگانی بین المللی،…

 • پاورپوینت 10 موزه برتر مسکو

  دانلود پاورپوینت 10 موزه برتر مسکو فایل کامل پاورپوینت 10 موزه برتر مسکو به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات: فایل پاورپوینت 10 موزه برتر مسکو،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.در این فایل به معرفی و…

 • پاورپوینت بررسی انواع كنه هاي خرما و كنه هاي انجير

  پاورپوینت كنه هاي خرما فایل کامل پاورپوینت بررسی انواع كنه هاي خرما و كنه هاي انجير به همراه لینک دانلود دانلود فایل  نسبتا مهم در اكثر نقاط جهان از وجود اين آفت در ايران اطلاع دقيقي در دست نيست.…

 • پاورپوینت آموزش رنگ به کمک میوه ها مناسب برای کودکان

  پاورپوینت آموزش رنگ به کمک میوه ها فایل کامل پاورپوینت آموزش رنگ به کمک میوه ها مناسب برای کودکان به همراه لینک دانلود دانلود فایل هدف کلی آموزش رنگ به وسيلۀ ميوه ها و ايجاد مشخصه اي در طبيعتاهداف جزیی…

 • دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی، تعاريف ، نظريات، کارکردها مربوط به درس تئوری های مدیریت پیشرفته

  دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی فایل کامل دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی، تعاريف ، نظريات، کارکردها مربوط به درس تئوری های مدیریت پیشرفته به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی، تعاريف ، نظريات، کارکردها مربوط به درس تئوری های…