كاربرد اسكوربيك اسيد در صنايع غذايي و دارويي

پژوهش كاربرد اسكوربيك اسيد در صنايع غذايي و دارويي
فایل کامل كاربرد اسكوربيك اسيد در صنايع غذايي و دارويي به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

چكيده : خواص احياكنندگي
اسكوربيك اسيد يك پديده شناخته شده است كه كاربرد بسيار زيادي بعنوان معرف آنتي
اكسيدان در غذاها و نوشيدني ها دارد. همه روشهاي جاري براي اندازه گيري اسكوربيك
اسيد برمبناي خواص ردوكس آن استوار مي باشد. بنابراين الكترود خمير كربن اصلاح شده
با فروسن را براي الكترواكسيداسيون اسكوربيك اسيد تهيه نموده ايم. در اين كار تحقيقاتي
يك روش ولتامتري ساده، گزينشي و دقيق را براي اندازه گيري اسكوربيك اسيد در نمونه
هاي دارويي و آب ميوه هاي تازه معرفي كرده ايم. اين روش بر مبناي الكترواكسيداسيون
اسكوربيك اسيد در سطح الكترودهاي خميركربن اصلاح شده بافروسن و فروسن كربوكسيليك
اسيد قرار دارد كه براي اندازه گيري ويتامين ث در نمونه هاي آب ميوه كه ميزان
اسكوربيك اسيد آنها از 10 تا 70 ميليگرم در 100 ميلي ليتر متغير مي باشد بدون هيچ
پيش تيمار نمونه ها بكار رفته است. براي تجزيه نمونه هاي دارويي از منحني
معيارگيري استفاده شده در حاليكه براي نمونه هاي آب ميوه از روش افزايش استاندارد
به منظور جلوگيري از اثر پيكره بر صحت اندازه گيري بكار رفته است. انحراف استاندارد
نسبي براي تجزيه ويتامين ث در آب ميوه ها از 4/0 تا 9/6 % متغير بوده است. انحراف
استاندارد روش از طريق مقايسه نتايج بدست آمده با روشهاي استاندارد شناخته شده ابه
اثبات رسيده است.فصل اولمقدمه1فصل دوممباني تئوري42-1- الكترودهاي اصلاح شده42-1-1- كليات42-1-2- روشهاي اتصال گونه هاي شيميايي بر
سطوح الكترودها72-1-3- فيلم هاي پليمري هادي122-1-3-1- پوشش با فروسازي132-1-3-2- تبخير قطره132-1-3-3- ترسيب احيايي يا اكسيدي142-1-3-4- پوشش با چرخش سريع142-1-3-5- پليمريزاسيون الكتروشيميايي152-1-3-6- پليمريزاسيون با تخليه در پلاسماي
فركانس راديويي152-1-3-7- اتصال الكترواستاتيكي يون ردوكس162-2- الكترود خمير
كربن182-2-1- كليات182-2-2- تهيه الكترود
خميركربن202-2-3- خواص و رفتار
الكتروشيميايي الكترودهاي خميركربن222-2-4- بررسي
فرايندهاي الكترودي با استفاده از CPEs272-2-5- الكترودهاي
خمير كربن اصلاح شده شيميايي و بيولوژيكي292-2-6- كاربردهاي
معدني الكترودهاي خميركربن312-2-7- كاربردهاي
دارويي، بيوشيميايي و آلي الكترودهاي خميركربن اصلاح شده332-3- مباني تئوري
الكتروشيمي342-3-1- واكنش هاي
الكترودي342-3-2- طبيعت واكنشهاي
الكترودي372-3-3- واكنشهاي
شيميايي همراه382-3-4- جذب  سطحي412-3-5- تشكيل فاز412-3-6- ولتامتري چرخه
اي422-4- الكترو كاتاليز452-4-1- ولتاژ اضافي و
انواع آن452-4-2- ولتاژ اضافي
انتقال جرم462-4-3- ولتاژ اضافي
واكنش462-4-4- ولتاژ اضافي
فعالسازي462-4-5- ويژگيهاي يك
تسهيل كننده ايده آل472-4-6- نيروي محركه
الكتروكاتاليز482-4-7- لزوم بكارگيري اصلاح كننده ها در اندازه
گيري تركيبات بيولوژيكي از قبيل اسكوربيك اسيد482-5- اسكوربيك اسيد492-5-1- مقدمه492-5-2- كليات492-5-3- منابع اسكوربيك
اسيد512-5-4- افت اسكوربيك
اسيد در حين پختن542-5-5- نيازهاي روزانه
اسكوربيك اسيد552-5-6- تعيين مقدار
اسكوربيك اسيد57فصل سومبخش تجربي663-1- مواد شيميايي663-2- وسائل و تجهيزات663-3- تهيه
محلول بافر   683-4- الكترودها68فصل
چهارم مطالعه
الكتروكاتاليز فرآيند اكسايش اسكوربيك اسيد در سطح الكترودهاي خمير كربن اصلاح شده
با فروسن و فروسن كربوكسيليك اسيد704-1- pH
مناسب به منظور الكتروكاتاليز اسكوربيك اسيد704-2- اكسايش كاتاليزي
اسكوربيك اسيد72فصل
پنجممطالعه قابليت تجزيه
اي الكترودهاي خميركربن اصلاح شده با فروسن و فروسن كربوكسيليك اسيد براي اندازه
گيري ولتامتري اسكوربيك اسيد75فصل
ششممعرفي روشهاي
استاندارد بكار رفته براي اندازه گيري اسكوربيك اسيد در فراورده هاي داروئي و آب
ميوه ها796-1- روش استاندارد يد
يمتري796-2- تيتراسيون با 2،
6- دي الكتروفنل ايندو فنل79فصل هفتماندازه گيري ولتامتري
اسكوربيك اسيد در فرآوردهاي داروئي و آب ميوه ها در سطح الكترود خميركربن اصلاح
شده با فروسن كربوكسيليك اسيد817-1- اندازه گيري
ولتامتري ويتامين C در برخي از فرآورده هاي داروئي817-1-1- اندازه گيري
ويتامين c در قرص جويدني837-1-2- اندازه گيري
ويتامين c در قرص جوشان847-1-3- اندازه گيري
ويتامين c در شربت مولتي ويتامين857-1-4- اندازه گيري
ويتامين c در قرص مولتي ويتامين867-1-5- اندازه گيري
ويتامين c در آمپول تزريقي877-2- اندازه گيري
انتخابي ويتامين c در آب ميوه ها و سبزيجات897-2-1- تهيه نمونه هاي
آب ميوه و روش كار897-2-2- روش مقايسه اي907-2-3- اندازه گيري
ويتامين c در آب پرتقال907-2-4- اندازه گيري
ويتامين c در آب توت فرنگي927-2-5- اندازه گيري
ويتامين c در آب ليموشيرين947-2-6- اندازه گيري
ويتامين c در آب نارنج957-2-7- اندازه گيري
ويتامين c در آب كيوي977-2-8- اندازه گيري
ويتامين c در آب گوجه فرنگي997-2-9- اندازه گيري
ويتامين c در آب اسفناج1007-2-10- بررسي علت اختلاف
معني دار ميانگين هاي مقادير بدست آمده از روش پيشنهادي و روش يديمتري         1037-2-10-1- تعيين ميزان
بازيابي هر يك از دو روش1037-2-10- مقايسه روش
پيشنهادي با روش استاندارد104فصل
هشتماندازه گيري ولتامتري
اسكوربيك اسيد در فرآورده هاي داروئي و آب ميوه ها در سطح الكترود خمير كربن اصلاح
شده با فروسن1068-1- اندازه گيري
ولتامتري ويتامين c در برخي از فراورده هاي داروئي1068-1-1- اندازه گيري
ولتامتري ويتامين c در قرص جويدني 1088-1-2- اندازه گيري
ويتامين c در قرص جوشان 1098-1-3- اندازه گيري
ويتامين c در شربت مولتي ويتامين1108-1-4- اندازه گيري
ويتامين c در آمپول تزريقي1108-2- اندازه گيري
انتخابي ويتامين c در آب ميوه ها و سبزيجات1128-2-1- تهيه آب ميوه
ها و سبزيجات1128-2-2- روش مقايسه اي1138-2-3- اندازه گيري
ويتامين c در آب پرتقال1138-2-4- اندازه گيري
ويتامين c در آب توت فرنگي1158-2-5- اندازه گيري
ويتامين c در آب ليموشيرين1178-2-6- اندازه گيري
ويتامين c در آب نارنج1188-2-7- اندازه گيري
ويتامين c در آب كيوي1208-2-8- اندازه گيري
ويتامين c در آب گوجه فرنگي1218-2-9- اندازه گيري
ويتامين c در آب اسفناج1238-2-10- تعيين ميزان
بازيابي هر يك از دو روش1258-2-11- مقايسه با روش
استاندارد126فصل
نهمنتيجه گيري كلي127ضمائم129چكيده انگليسي158شكل 2-1- نمايش
نموداري الكترودهاي اصلاح شده مورد استفاده براي الكتروكاتاليز9شكل 2-2- نمايش
نموداري تعدادي از واكنشگرهاي تثبيت شده بر سطوح الكترودها11شكل 2-3- شمايي از يك
موج پتانسيل – زمان براي ولتامتري چرخه اي 43شكل 4-1-
ولتاموگرامهاي چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن73شكل 4-2-
ولتاموگرامهاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد74شكل 5-1-
ولتاموگرامهاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن در حضور مقادير
فزاينده اي از اسكوربيك اسيد77شكل 5-2-
ولتاموگرامهاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در
حضور مقادير فزاينده اي از اسكوربيك اسيد77شكل 5-3- نمودار
تغييرات جريان دماغه الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد در سطح الكترود خمير
كربن اصلاح شده با فروسن78شكل 5-4- نمودار
تغييرات جريان دماغه الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد در سطح الكترود خمير
كربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك78شكل 7-1- ولتاموگرام
چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك در محلول قرص جويدني83شكل 7-2- ولتاموگرام
چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در محلول قرص جوشان85شكل 7-3- ولتاموگرام
چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در شربت مولتي
ويتامين86شكل 7-4- ولتاموگرام
چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در قرص مولتي
ويتامين87شكل 7-5- ولتاموگرام
چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در آمپول88شكل 7-6- ولتاموگرام
هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در حضورآب پرتقال91شكل 7-7- منحني
تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اسكوربيك اسيد موجود در آب پرتقال92شكل 7-8- ولتاموگرام
هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در حضور آب توت فرنگي93شكل 7-9- منحني
تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد موجود در آب توت فرنگي   94شكل 7-10- ولتاموگرام
هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در حضور آب
ليموشيرين94شكل 7-11- منحني
تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد موجود در آب ليموشيرين 95شكل 7-12-
ولتاموگرام هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در
حضور آب نارنج96شكل7-13- منحني
تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك‌اسيد موجود درآب‌نارنج97شكل 7-14- ولتاموگرام
هاي چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در حضور آب
كيوي98شكل 7-15- منحني
تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد موجود در آب كيوي98شكل 7-16- ولتاموگرام
هاي چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در حضور آب
گوجه فرنگي99شكل 7-17- منحني
تغييرات شدت جريان الكتروكاتالزي اكسايش اسكوربيك اسيد موجود در آب گوجه فرنگي 100شكل 7-18- ولتاموگرام
هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در حضور آب
اسفناج101شكل 7-19- منحني
تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد موجود در آب اسفناج101شكل 8-1- ولتاموگرام
چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن در محلول قرص جويدني
ويتامين c108شكل 8-2- ولتاموگرام
چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن در محلول قرص جوشان109شكل 8-3- ولتاموگرام
چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن در محلول شربت مولتي
ويتامين110شكل 8-4- ولتاموگرام
چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن در محلول آمپول111شكل 8-5- ولتاموگرام
هاي چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن در حضور آب پرتقال114شكل 8-6- منحني
تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اسكوربيك اسيد موجود در آب پرتقال115شكل 8-7- ولتاموگرام
هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن در حضور آب
توت فرنگي116شكل 8-8- منحني
تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اسكوربيك اسيد موجود در آب توت فرنگي116شكل 8-9- ولتاموگرام
هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن در حضور آب
ليموشيرين117شكل 8-10- منحني
تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد موجود در آب
ليموشيرين118شكل 8-11- ولتاموگرام
هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن در حضور آب نارنج119شكل 8-12- منحني
تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد موجود در آب
نارنج119شكل 8-13- ولتاموگرام
هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن در حضور آب كيوي120شكل 8-14- منحني
تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد موجود در آب
كيوي121شكل 8-15- ولتاموگرام
هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن در حضور آب گوجه فرنگي122شكل 8-16- منحني
تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد موجود در آب 
گوجه فرنگي122شكل 8-17- ولتاموگرام
هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن در حضور آب
اسفناج 123شكل 8-18- منحني
تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد موجود در آب
اسفناج124جدول
2-1- انواع روشهاي اصلاح الكترودها10جدول 2-2- ميزان متوسط
اسكوربيك اسيد در مواد غذايي52جدول 3-1- مواد
استفاده شده در اين كار تحقيقاتي67جدول 7-1- نتايج
اندازه گيري ولتامتري ويتامين c در برخي از فرآورده هاي داروئي در سطح
الكترود خمير
كربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد88جدول 7-2- نتايج مربوط
به اندازه گيري ويتامين c در برخي آب ميوه ها102جدول 7-3- مقادير
بازيابي اسكوربيك اسيد اضافه شده به دو نمونه آب ميوه104جدول 7-4- نتايج مربوط
به اندازه گيري ويتامين c در برخي آب ميوه ها105جدول 8-1- نتايج
اندازه گيري ولتامتري ويتامين c در برخي از فرآورده هاي داروئي در سطح
الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن112جدول 8-2- نتايج مربوط
به اندازه گيري ويتامين c در برخي آب ميوه ها124جدول 8-3- مقادير
بازيابي اسكوربيك اسيد اضافه شده به دو نمونه آب ميوه125 جدول 8-4- نتايج مربوط
به اندازه گيري ويتامين c در برخي آب ميوه ها126

 • هندبوک روانشناسی تکاملی

  هندبوک روانشناسی تکاملی فایل کامل هندبوک روانشناسی تکاملی به همراه لینک دانلود دانلود فایل ..................................هندبوک روانشناسی تکاملینویسنده: M. Bussزبان کتاب انگلیسی و در 1056 صفحه است.فایل PDF کتاب با بهترین کیفیت و قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از…

 • خصوصيات اصلي و رفتار فرآيندهاي شاخه اي گالتون- واتسون

  بررسي فایل کامل خصوصيات اصلي و رفتار فرآيندهاي شاخه اي گالتون- واتسون به همراه لینک دانلود دانلود فایل چكيدههدف از اين تحقيق بررسي خصوصيات اصلي و رفتار فرآيندهاي شاخه اي گالتون- واتسون دو جنسي با تابع خانوادة زير جمعي و…

 • اقدام پژوهی چگونه توانستم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم مو

  اقدام پژوهی افزایش سطح یادگیری فایل کامل اقدام پژوهی چگونه توانستم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم مو به همراه لینک دانلود دانلود فایل فهرست مطالبچکیده 5مقدمه 7تعریف برخی از واژه ها و مفاهیم…

 • آموزش زبان برنامه نویسی C++

  آموزشی زبان برنامه نویسی C فایل کامل آموزش زبان برنامه نویسی C++ به همراه لینک دانلود دانلود فایل آموزشی زبان برنامه نویسی همراه با حل انواع مثالها و نکات کامل

 • طرح کارآفرینی قالب های صنعتی

  طرح كارآفريني فایل کامل طرح کارآفرینی قالب های صنعتی به همراه لینک دانلود دانلود فایل خلاصه طرح : 4فصل اول 5کلیات 51- 1 مقدمه : 5فرایند تولید 61 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن : 6محل اجرا…